1. Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 tekst jednolity), BFC Travel Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.

 

2. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BFC Travel Sp. z o.o. określa on rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BFC Travel Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej.

2.2. BFC – spółka BFC Travel Sp. z o.o. (dalej zwana „BFC”) z siedzibą w Warszawie, ul Drawska 22; 02-202 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  0000698996, NIP: 113-29-53-275, REGON: 368507892. BFC jest właścicielem, administratorem oraz operatorem Serwisu.

2.3. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.bfc.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest BFC. W ramach serwisu, BFC świadczy na rzecz Użytkowników usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.

2.5. Umowa – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a  BFC Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Drawska 22; 02-202 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  0000698996, NIP: 113-29-53-275, REGON: 368507892. wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 2085 (dalej BFC Travel Sp. z o.o.) za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.6. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2.7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

2.8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn.zm.)

2.9. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 

3. Wymagania techniczne i warunki korzystania z Serwisu

3.1. Korzystanie z Serwisu w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji oraz nabycie imprez turystycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Klienta zapoznania się ze zrozumieniem, zaakceptowania i przestrzegania treści Regulaminu.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.

b) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

c) Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

 

4. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1. BFC w ramach serwisu umieszcza oferty świadczonych usług turystycznych oraz zapewnia możliwości ich wyszukania, przeglądania i sortowania wg zdefiniowanych kryteriów

4.2. BFC w ramach serwisu umożliwia Klientowi skalkulowanie i dokonanie rezerwacji miejsc w imprezach turystycznych, jak również dokonanie za nie płatności.

4.3. BFC w ramach serwisu zamieszcza dane marketingowe m.in. takie jak filmy, zdjęcia, relacje i aktualności

4.4. Oferta świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez BFC. BFC uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców

 

5. Zasady korzystania z Serwisu

5.1. Serwis prezentuje oferty zgodnie z określonymi oczekiwaniami Użytkownika, jak i szczegółowy opis świadczeń, świadczeń dodatkowych oraz cen.

5.2. W ramach serwisu, przy użyciu wyszukiwarki Użytkownik może dokonać rezerwacji Imprezy Turystycznej on-line za pośrednictwem serwisu określonych w p. 5.3-5.6, lub kontaktując się telefonicznie poprzez Centrum rezerwacji pod numerem telefonu 22 670 01 25 /  22 741 04 05– koszt połączenia według taryfy operatora.

5.3. Użytkownik dokonując rezerwacji imprezy turystycznej on-line podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: adres, kontakt telefoniczny, adres mailowy oraz dane pozostałych uczestników, dla których dokonuje rezerwacji miejsc w imprezie. W kolejnym kroku potwierdza zapoznanie i akceptację Regulaminu, Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.

5.4. Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób:

– przelew elektroniczny realizowany w systemie PayU (określony szczegółowo w Regulaminie płatności na stronie operatora)

– przelew tradycyjny

– płatność gotówką w siedzibie firmy

5.5. Klient dokonujący rezerwacji zobowiązany jest dokonać płatności za imprezę zgodnie z danymi podanymi w umowie i określonymi w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa (zaliczki w wysokości 30% wartości umowy w momencie dokonywania rezerwacji oraz dokonanie wpłaty pozostałej należności w wysokości 70% w nieprzekraczalnym terminie 30 dni i nie wcześniej niż 180 dni przed rozpoczęciem Imprezy)

5.6. Jeżeli umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty określonej w p. 5.4-5.5. i poprzez przekazanie skanu/ fotografii podpisanej umowy na wskazany adres mailowy BFC akceptuje Umowę. BFC Travel Sp. z o.o. w odpowiedzi potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy.

5.7. Użytkownik Serwisu może podać swój adres e-mail celem wysyłania na ten adres ofert specjalnych, tzw. Newsletteru. Wpisując adres e-mail Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany adres elektroniczny za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Podpisując Umowę-Zgłoszenie również za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik wyraża, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy zawartej z BFC.

6.2. Jako Uczestnik podpisując umowę wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez BFC zdjęć zawierających wizerunek Uczestnika Imprezy podczas Imprezy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatny i obejmuje w szczególności rozpowszechnianie zdjęć poprzez ich publikację na stronie www BFC oraz we wszelkich materiałach reklamowych BFC, w tym w szczególności w katalogach lub ulotkach reklamowych BFC. Uczestnik może w każdym czasie wystąpić do BFC o zaprzestanie publikacji materiałów z własnym wizerunkiem. BFC dołoży wszelkich starań, aby taka prośba została jak najszybciej spełniona.

6.3. Korzystający z Serwisu BFC pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. BFC gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.

6.4. Uczestnik podpisując umowę z wyraża zgodnę na przetwarzanie danych przez BFC Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-202, ul Drawska 22, w zakresie: imię, nazwisko, pesel, nr paszportu, dane teleadresowe, adres e-mail, w celu realizacji usługi turystycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (tj. Dz. U. poz. 23611), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi turystycznej, zgodnie Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (tj. Dz. U. poz. 23611) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu prawidłowej realizacji zlecanej usługi.

6.5. Administratorem danych osobowych podanych w zakresie niezbędnym do realizacji celu jest BFC Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-202 ul. Drawska 22.  Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z sekretariatem BFC Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-202, ul Drawska 22 (tel.  22 670 01 25; mail: rodo@bfc.pl)

6.6. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

7. Odpowiedzialność

7.1. Prezentowane w Serwisie, na stronie internetowej www.bfc.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

7.2. BFC nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

7.3. BFC nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. BFC przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

7.4. BFC nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 

8. Reklamacje

8.1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy Regulamin albo dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., wydane przez BFC zgodnie z pkt. 9.2 niniejszego Regulaminu nie przewidują szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

8.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu i regulowane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez BFC lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8.3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać pisemnie na adres do korespondencji BFC

8.4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz powinna wskazywać wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

8.5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel BFC w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez BFC reklamacji.

8.6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, po przeprowadzeniu konsultacji z Użytkownikiem, BFC zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty.

8.7. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wystąpiły nie z winy BFC.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Zmiany Regulaminu BFC dokonywane będą poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej www.bfc.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

9.2. BFC może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez BFC w ramach Serwisu lub pakiet takich usług.

9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy, a zwłaszcza:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. poz. 142 j.t.),

c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 j.t.).

d) ustawa z dn. 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 23611)

9.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

9.6. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza ważności pozostałych i pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Bezpieczeństwo

Jakość

Zaufanie

Program